Sukuseuran säännöt

Kuopio 1.9.1992

SIPPOSTEN SUKUSEURA ry
SÄÄNNÖT

Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi 
yhdistysrekisteriin Helsingissä 02.04.1991

Toimistopäällikkö merk. Kalevi Sadeluoto

Yhdistyksen nimi: SIPPOSTEN SUKUSEURA

Yhdistyksen kotipaikka: Keuruu(Säännöt laatinut Kauko Sipponen Helsingistä)


SIPPOSTEN SUKUSEURA ry SÄÄNNÖT

1 §	Yhdistyksen nimi on Sipposten Sukuseura.

2 §	Yhdistyksen kotipaikka on Keuruu, ja toiminta-alue koko maa.

3 §	Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Sipposen suvun jäsenten 
yhdyssiteenä, vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta 
suvun jäsenten keskuudessa sekä tutkia ja tehdä tunnetuksi suvun ja sen 
jäsenten toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
-  järjestää kokouksia, luentopäiviä, seminaareja, tutustumiskäyntejä, 
illanviettoja sekä muita tilaisuuksia;
-  koota, luetteloida ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttää 
suvun vaiheita koskevaa aineistoa ja sukuun kuuluvia muistoesineitä. 
-  harjoittaa suvun vaiheita koskevaa selvitys-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa;
-  julkaista sukulehteä;
-  luetteloida suvun jäsenet, nekin jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen; 
-  myöntää stipendejä, sekä
-  toimia muillakin sopivilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi panna toimeen keräyksiä, ottaa 
vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia, perustaa rahastoja ja säätiöitä 
sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää 
omaisuutta.
Toiminnallaan yhdistys ei tuota jäsenilleen taloudellista etua.

4 §	Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka isän tai äidin 
puolelta polveutuu Sipposten sukuun kuuluvista vanhemmista, sekä 
hänen puolisonsa. Jäsenhakemuksen hyväksyy sukuneuvosto.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti 
sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta 
sukukokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Jäsen voidaan sukuneuvoston päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän 
jättää erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta tai toiminnallaan 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.

5 §	Sukukokous voi sukuneuvoston esityksestä kutsua kunniajäseneksi eli 
suvun shamaaniksi henkilön, joka toiminnallaan on merkittävästi 
edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Shamaaneja voi olla vain yksi kerrallaan.

6 §	Yhdistyksen jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää 
varsinainen sukukokous. Shamaanilta ei peritä jäsenmaksua. 
Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa.

7 §	Yhdistyksen päättävä elin on vuosikokous eli sukukokous.
Varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta joka kolmas 
vuosi elo- syyskuun aikana. Lisäksi ylimääräinen sukukokous on 
pidettävä, milloin sukuneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 
yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti 
vaatii jonkin tietyn asian käsittelemistä varten.

8 §	Kutsu toimitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen 
kokousta. Siinä on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

9 §	Yhdistyksen varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Puheenjohtajan on todettava, onko yhdistys sääntöjen määräämällä 
tavalla koolle kutsuttu, sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan 
puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat viralliset asiat:

1. sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta;
2. yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta sekä 
tilintarkastajien lausunnot;
3. kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen sekä tili- ja 
vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja muille 
tilivelvollisille;
4. jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 3 alkavaa 
tilikautta varten; 
5. toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistaminen 3 alkavaa 
toimikautta varten;
6. sukuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden 
jäsenten (5) sekä kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä
vaali 3 alkavaa toimikautta varten.

Lisäksi kokouksessa käsitellään muut asiat, jotka on kokouskutsussa 
mainittu tai jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäviksi.

Muissa sukukokouksissa käsitellään sukuneuvoston esittämät  tai 7 §:n 
mukaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Saadakseen asiansa esitetyksi 
sukukokouksessa on jäsenen ilmoitettava se kirjallisesti sukuneuvostolle
vähintään kahta viikkoa aikaisemmin.

10 §	Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuunottamatta 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Äänten 
mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, paitsi vaalissa arpa. 
Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä ole päätetty käyttää 
suljettua äänestystä. Kuitenkin on sukuneuvoston jäseniä, tilintarkastajia ja 
varatilintarkastajia valitessa käytettävä suljettua äänestystä, jos valinnassa 
tarvitaan äänestystä.

11 §	Yhdistyksen toimeenpaneva elin on sukukokouksen valitsema hallitus eli 
sukuneuvosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
viisi muuta jäsentä.
Sukuneuvoston puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. 
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan jäsenten 
joukosta tarvittavat toimihenkilöt.
Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos joku hallituksen jäsen sitä 
puheenjohtajalta pyytää.
Sukuneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä 
on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, vaalissa kuitenkin 
arpa.
Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu yhdistyksen 
jäsen.

12 §	Sukuneuvoston tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden 
sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Sen lisäksi mitä muualla näissä säännöissä on sanottu, sukuneuvoston 
tulee:
1. määrittää suunta- ja kehityslinjat yhdistyksen toiminnalle 
sukukokouksen päätöksen mukaisesti,
2. laatia yhdistyksen toimintakertomus sekä ehdotukset
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, 
3. vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta, 
4. valmistella ja esitellä sukukokouksissa käsiteltävät asiat,
5. huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta,
6. toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset, sekä
7. pitää jäsenluetteloa

13 §	Yhdistyksen nimen kirjoittavat sukuneuvoston puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja.

14 §	Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa kesäkuun ensimmäisenä päivänä 
ja päättyy toukokuun viimeisenä päivänä.
Sukuneuvoston tulee jättää tilinpäätös ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja 
hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille viimeistään heinäkuun 
loppuun mennessä.
Tilintarkastajien tulee antaa sukuneuvostolle tarkastuskertomuksensa 
viimeistään elokuun 15 päivään mennessä.
Yhdistyksen tilivuosi on yksi vuosi ja toimintakausi kolme toisiaan 
seuraavaa tilivuotta.

15 §	Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta sekä 
kiinteistön ostamisesta, luovuttamisesta tai kiinnittämisestä voidaan tehdä 
vain jos siitä kokouskutsussa on ilmoitettu. Sääntöjen muuttamista tai 
yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on toimitettava kokouskutsun 
yhteydessä.

16 §	Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa 
sukukokouksessa ja muutokseen vaaditaan että vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) annetuista ja hyväksytyistä äänistä on sitä kannattanut.

17 §	Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa 
perättäisessä, vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä 
sukukokouksessa, joista toinen on varsinainen sukukokous. 
Purkamiseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
ääntenenemmistö kokouksessa annetuista ja hyväksytyistä äänistä.

18 §	Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Karjalan 
Liitolle tai päätetään varojen käyttämisestä muulla tavoin yhdistyksen 
tarkoituksen toteuttamiseksi.